Välkommen till Karlstads universitet

Riskhantering - Magisterarbete, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kurserna Riskhantering - Masterarbete (RHAE01, 30 hp) och Riskhantering - Magisterarbete (RHAD15, 15 hp)

Den gemensamma introduktionen till årets kurser äger rum torsdagen 21 januari kl. 8.15-12.00 digitalt via zoom (https://kau-se.zoom.us/j/9838972580). Vi vill att ni innan kursens första träff ska lämna in ett PM där ni presenterar en idé till uppsatsämne. Bifogat detta brev hittar ni anvisningar för hur ni strukturerar upp detta PM. Ni lämnar in ert PM senast 11 januari genom att ladda upp det i Canvas på kursen RHAE01, som ni kan registrera er på samma dag. Strular det så skicka det direkt till magnus.johansson@kau.se. Jag samlar därefter lärarlaget som diskuterar era idéer utifrån hur vi ser på möjligheterna för er att genomföra uppsatsämnena. Dessutom delar vi upp handledarskapen utifrån de teman som ni har valt. På träffen 21 januari får ni veta vem som blir er handledare. Vi kommer då också att dela upp er i mindre grupper och köra en första grupphandledning där vi tillsammans diskuterar era tankar.

Vid introduktionen ges även en orientering av kursens upplägg och vi går igenom studiehandledningen som beskriver hur man skriver en uppsats, mm.

Kursen ges på distans, men har två obligatoriska campusträffar – dels introduktionen och dels avslutningen 20-21 maj. Vi hoppas kunna ses fysiskt på universitetet då, men får avvakta pandemirestriktioner tills vidare. Det räcker att deltaga en av dagarna, då ni både opponerar och försvarar, men alla är välkomna att vara med vid båda tillfällena. Ett särskilt schema för dessa dagar får ni i nära anslutning till dessa datum, efter att ni har lämnat in er uppsats för seminariebehandling. Vi har utöver de obligatoriska träffarna också ett frivilligt halvtidsseminarium 29 mars kl. 13.15-17.00 via zoom (samma länk). Vid det tillfället får ni möjlighet att med handledare och övriga kursdeltagare diskutera er studie så långt den då har kommit.

Har du frågor angående kursen är du välkommen att kontakta mig, säkrast via e-post. Information om kursen finns även på Karlstads universitets hemsida, och på Canvas (fr.o.m. veckan före kursstart).

Angående ert PM:

Ni är förstås välkomna att höra av er till oss lärare under tiden som återstår fram till kursstart och diskutera era idéer om ni vill. Vi rekommenderar att ni tematiskt å ena sidan utgår från er grundexamen och å andra vad ni under masterutbildningen har tyckt varit mest relevant eller intressant för er. Men det står er förstås fritt att komma fram med en idé som bottnar hos er på något annat sätt. Fundera på teoribildning och möjlig empiri.

Man kan också ta kontakt med oss för att höra sig för om pågående forskningsprojekt som ibland kanske kan passa att göra en delstudie inom. Om ni vill göra er uppsats hos någon myndighet eller något företag, går det också bra att redan nu ta kontakt och fråga om det finns uppslag eller idéer hos dom på saker de vill ha hjälp med. Ni har i sådana fall sedan en kontaktperson på myndigheten/företaget jämte er handledare på universitetet. I det senare fallet blir utmaningen ofta att vrida uppgiften från det praktiska/kontextuella mot en också vetenskapligt intressant frågeställning. Det får du bl.a. hjälp med av din handledare på institutionen.

Lycka till med era funderingar.

Vänliga hälsningar


Magnus Johansson

___________________________                                

Magnus Johansson, kursledare                                 

0730-362696                                                                


magnus.johansson@kau.se


Uppsats-PM för examensarbete i Riskhantering RHAE01 eller RHAD15VILLKOR FÖR PM-UPPGIFTEN:

Omfång: Max 500 ord

Inlämning: Vårt önskemål är att få in ditt PM senast 11 jan 2021. Ni lämnar in det i Canvas på kursen RHAE01 Riskhantering – Masterarbete, som ni kan registrera er till och få tillträde till samma dag.

Författare

Ditt namn och personnummer


Arbetstitel

Här skriver du en preliminär titel för ditt examenarbete. Försök få den kort och koncis.


Nyckelord

Förslag på sökord för databassökningar inom ämnet (4-8 st)


Språk

Ange om uppsatsen ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska


Introduktion/Bakgrund

Beskriv ditt valda område med hjälp av relevanta dokument och litteratur/artiklar.

Avgränsningar för din undersökning – hur ramar du in din undersökning?

Utgå inte från tänkt metodik, den grundas senare i syftet. Avrunda beskrivningen av det område du vill studera till en problemformulering som visar varför du anser att detta är intressant att undersöka.


Syfte och frågeställningar

Vad vill du uppnå med det du studerar?

Ange ett preliminärt syfte och tänkbara frågeställningar.


Teori

Identifiera relevanta teorier och empiriska undersökningar som är gjorda inom det område du väljer (litteratursökning). Föreslå lämpliga/troliga teoretiska utgångspunkter för din undersökning.


Metod och material

Motivera metodval utifrån ditt syfte.

Ange tänkbart/troligt upplägg avseende metodbeskrivning, urval, datainsamling, analys av data. Kom ihåg – utan data ingen uppsats. Tag ställning till om du tror att din data kommer att kunna besvara ditt syfte.


Etiska överväganden

Kommer individrelaterade data att hanteras? Är detta motiverat? Kan data avidentifieras? Ytterligare etiska frågor?


Studiens förväntade betydelse/nytta

Förväntad betydelse av studien.


Övrigt

Potentiella eller redan initierade kontakter med myndigheter, företag etc


Tidsplan

En tidsplan/tidslinje som anger hur ni planerar det praktiska arbetet och hur ni ser på möjligheterna med att bli klara inom utsatt tid.

 

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X

Vecka X-X


 Testa din egen PM-skrivning

Har undersökningen ett klart formulerat syfte?

Är problemet anknutet till annan/tidigare forskning i området?

Är problemet tillräckligt ”viktigt” för att motivera ett studium?

Är upplägget av studiedesignen begriplig och överblickbar?

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Hannah Bowring  

  KURSANSVARIG:
  Magnus Johansson  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Fredrik Olsson