Välkommen till Karlstads universitet

Biologi med didaktisk inriktning 1, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-08-09 - 2021-08-30
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till ämneslärarprogrammet och inriktningen biologi!


Vi inleder terminen med kursen Floristik och faunistik, 15 hp (mer information om biologidelen i kursen hittar ni längre ned).


Biologikurserna samläses med studenter som ska bli lärare i naturkunskap samt studenter på biologiprogrammet. För er som är lärarstudenter ingår olika didaktikmoment i utbildningen, vilka läses som ett separat spår som löper genom alla biologikurser.


Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till kursledare eller administratör. Vi har dock semester delar av sommaren och är inte alltid nåbara utan svarar så snart vi kan och finns på plats.


Karin Thörne, kursledare

karin.thorne@kau.se, tel. 054- 700 1727


Kristina Oskarsson, kursadministratör

Kristina.oskarsson@kau.se, tel. 054- 700 2160Delkurs 1: Floristik & Faunistik, v.35-44


Floristik & Faunistik är första kursen inom ämneslärarprogrammen i biologi (BIGBI1), naturkunskap (BIGN11) och kandidatprogrammet biologi (BIG001) vid Karlstads universitet (KaU). Under denna kurs ska du se och lära känna igen ett stort antal växter och djur och lära dig hur du kan identifiera olika arter eller grupper av organismer. Dessutom lägger vi grunden till organismernas släktskap och berättar t.ex. om arternas krav på miljön, deras habitat och i vilka organismsamhällen de ingår.


Vanligen börjar vi kursen med några dagsexkursioner till olika mål i Värmland vecka 35 och 36 (1:a och 2:a kursvecka). Dessa är inte obligatoriska men vi rekommenderar starkt att delta! På grund av Coronapandemin planerar vi i år att erbjuda exkursioner till fots eller med cykel som utgår från KaU. Dessa är öppna främst till campusstudenter samt till de distansstudenter som vill och kan ta sig till KaU på ett säkert sätt. Deltagarantalet är begränsat och det krävs en anmälan. Vi kommer att skicka ut en länk till anmälan under vecka 32. Var snäll och registrera dig för exkursionerna så att vi kan planera!


För alla som inte kan eller vill delta i exkursionerna kommer vi istället att ge länkar till videofilmer på våra floristik-exkursioner som vi spelade in under sommaren 2020, samt annat material i faunistik. Oavsett om du deltar i exkursionerna eller ej är det mycket viktigt att du går ut själv regelbundet under dessa veckor för att samla växter och fotografera insekter och andra småkryp på egen hand. Detta för att uppöva god förmåga att bestämma växter och djur med bestämningslitteratur, och få se och träna på så många växter och djur som möjligt i fält, och på så vis uppnå den art- och gruppkännedom som krävs för att nå godkänt på kursens examinationer. Vi kommer att ha några gemensamma nycklingsövningar där du kan delta live via videotjänsten Zoom och ett antal förinspelade filmer om nycklingar samt preparering av småkryp/insekter. Dessutom finns det tillfällen där du kan presentera dina egna fynd och ställa frågor på Zoom.


Vi vill också uppmärksamma dig på att du redan under sommaren börjar samla djur till inlämningsuppgiften insekter/småkryp. När kursen startar har många insektspopulationer redan börjat minska och du kan få svårare att samla in alla organismer som krävs för att klara uppgiften. Instruktion om inlämningsuppgiften insekter/småkryp kommer att skickas till den e-post du angett i program/kursansökan efter att du blivit antagen till kursen.


Även senare under kursen planerar vi att ge campusstudenter möjligheten att deltar i kortare exkursioner som utgår från KaU. Distansstudenter gör motsvarande studier på hemmaplan, men är naturligtvis mycket välkomna att delta i campusundervisningen – meddela gärna ansvarig lärare innan, ifall vi ändrar tid eller samlingsplats. Mer information följer efter kursstart.


Kursens lärandemål, innehåll och examinationer beskrivs i respektive kursplan för BIGBI1, BIGN11 och BIG001. Det finns inga obligatoriska moment på biologidelarna av kursen förutom de tidsatta examinationerna om artkunskap i floristik och faunistik, samt de satta deadlines för inlämning av småkrypsuppgiften, inventeringen (bara BIG001 och VAL-studenter). För ämneslärarstudenterna tillkommer obligatoriska moment inom ämnesdidaktik.

 

Kurslitteratur biologi delkurs 1

Kärlväxter: B. Mossberg, L. Stenberg (2006) Svensk fältflora. Wahlström & Widstrand. Senaste upplaga.

Mossor: T Hallingbäck (2016) Mossor – en fältguide. Naturcentrum AB.

Lavar: R. Moberg, S. Hultegren (2016) Lavar – en fältguide. Naturcentrum AB.

Insekter: Douwes, P et al. 2004. Insekter. En fälthandbok, Interpublishing, Stockholm. Boken är slut på förlaget. Boken kommer att finnas som ett PDF-dokument på kurssidan i Canvas.

Övriga småkryp: Gärdenfors U et al. 2004. Svensk småkrypsfauna: en bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 9789144023311.


Kurslitteratur ämnesdidaktik delkurs 1

Andersson, Björn. Att utveckla undervisning i naturkunskap - kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Lundegård, Iann, Wickmann, Per-Olof, Wohlin, Ammi (red.) (2004). Utomhusdidaktik. Lund:

Studentlitteratur.

Strömdahl, Helge, Tibell, Lena (red.) (2012). Skola och naturvetenskap - politik, praktik,

problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning. Lund: Studentlitteratur.


Ett antal forskningsartiklar inom ämnesdidaktik tillkommer.

 

Välkommen till ämneslärarutbildningen och delkurs 1!

Karin Thörne & Teresa Berglund (didaktik)

Lutz Eckstein & Per-Arne Viebke (biologi)Delkurs 2: Zoologi, v.45-02


Kursen ingår i biologiprogrammet och ämneslärarutbildning mot gymnasiet och kan också läsas som fristående kurs.

Kursen startar måndag 211108, kl.09:15 i lokal på universitet och i kursledarens mötesrum i Zoom: https://kau-se.zoom.us/my/viebke, ELLER så sker kursstarten enbart i mötesrummet på Zoom.

Det är min möteslänk som gäller under hela kursen då jag har seminarier / frågetillfällen på Zoom.

Om annan lärare har moment i kursen sker detta i ett mötesrum som tillhör denna lärare.

 

På grund av osäkerhet kring hur covid-19 kommer att utvecklas finns, för närvarande, två kursvarianter;

1) Kursen återgår till campus- och distansundervisning, där närvaro av distansstudenter förväntas vid två laborationstillfällen på Kau.

2) Hela kursen ges på distans, via Zoom, för alla studenter.

 

Om alternativ 1 gäller:

Sker dissektioner och övriga laborationer på universitet. Biologi tillhandahåller dissektionsdjur och du får låna dissektionsbestick.

Campusstudenter har möjlighet att delta på diskussioner / frågestunder på universitet. Distansstudenter kan delta på dessa via Zoom.


Om alternativ 2 fortfarande gäller:

Kan biologiämnet skicka ut visst material med vanlig post, som du ska arbeta med hemma.

Mycket annat måste du köpa själv:

Beställ i tid så du har besticken hemma innan v.45:

skalpellskaft nr 3

ögonsax 11cm

universal sax 16cm

pincett rak spetsig 14cm

pincett rak trubbig 14cm

Dissektionsdjur som dissekeras i kursen är: mussla, daggmask, kräfta, sjöstjärna och benfisk.

Av dessa kan vi skicka spritfixerad mussla och daggmask samt några skalpellblad (som passar på skalpellskaft nr 3). Sjöstjärnan dissekeras av lärare och blir därmed en digital visning. Fryst kräfta kan du köpa. Orensad sötvattensbenfisk köper du färsk t.ex. abborre, gös eller gädda (som kan frysa). Du kan också behöva några dissektionsbestick (se ovan) som kan köpas efter att du sökt på Internet.

Dissektionerna är frivilliga, men kursen har ett förhör på djurens byggnadsplaner och alla de termer och begrepp som därtill hör i DUGGA 1, som innehåller bilder och fotografier från dissektioner på djuren.Om Fusk och plagiat:

https://www.kau.se/student/ar-student/mina-studier/anmalan/tentamen/fusk-och-plagiat


Kursen inleds med tre kapitel om de flercelliga djurgrupperna med avseende på hur de är byggda och systematisk indelning.

Frivilliga dissektioner utförs på utvalda typdjur. Mångfald och viss art- och gruppkännedom belyses genom preparat- och mikroskopstudier.

Under merparten av kursen studeras många organ och organsystems uppbyggnad, funktion och reglering enskilt och i samverkan.

Länk till kursboken websida: https://oup-arc.com/access/hillis12xe-student-resources

Du kan inte räkna med att kursen kan gå igenom allt det du behöver kunna, utan det förutsätts att du självstuderar. Kursboken vi använder är bra, många animationer på kursbokens websida https://oup-arc.com/access/hillis12xe-student-resources.

 

Kursupplägg

Kursbok, 16 kapitel.

Många diskussions-seminarier / frågestunder.

Två digitala tentor i Canvas, TENTA A och TENTA B.

Ett antal laborationer; Dissektioner av mussla, daggmask, kräfta, sjöstjärna, och fisk.

NeuroSim/Nervimpulser, Ventilering/Cirkulation, med flera.

DUGGA 1 om dissektioner, mikroskopiska preparat, skelett.

DUGGA 2 om histologiska preparat.

 

Kursbok är Life, The Science of Biology 12e, ISBN 978-1-319-31578-8

eller

Kursbok Life, The Science of Biology 11e, ISBN 978-1-319-12657-5


De kapitel i LIFE11e eller 12e, som ingår i kursen ska genomläsas och instuderingsfrågor ska besvaras av dig i förväg innan kapitelmomenten enligt schema. Vi träffas enligt schema och behandlar kunskapsstoffet med hjälp av de besvarande instuderingsfrågorna. Du kan också ställa frågor ur aktuellt kursmoment som du tycker läraren borde fokusera på. Då kan det bli diskussioner, förklaringar, presentationer av specifika delar som just du upplever som svåra eller speciellt intressanta. För att få denna studieform att fungera så bra som möjligt är det viktigt att du är förberedd och aktiv på genomgångarna. Ju bättre påläst du är på de kapitel som vi ska behandla, ju mer får du ut av momentet. Eftersom du börjar inläsningen tidigt i kursen, slipper du stressig intensivläsning inför tentorna. En viktig fördel är också att du får kontinuerligt hjälp med studierna och direkt återkoppling på din inlärningen.


Kursen har två tentor som genomförs digitalt på Canvas, med start kl.10:00 och svarstiden är 30-45 sek per flervals-/flersvarsfråga beroende på antal alternativ. Svarar du snabbare får du överskjutande tid tillgodo till övriga frågor. Detta ställer stora krav på stabil och snabb datoruppkoppling samt god datorvana, så se till att du har tillgång till detta. https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/tjanster/it-stod-till-studenter

 

Fotografier/bilder från dissektioner, skelett och mikroskopiska preparat förhörs genom två duggor

(kortare test) på Canvas (som också har begränsad svarstid). Det ges två preparatgenomgångar, den ena om evertebrater och den andra om vävnads/organ-preparat. I modulen Histologiska preparat på Canvas kommer det att finnas åtkomst till virtuella mikroskopiska preparat.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. behärska grundläggande principer, begrepp och terminologi inom zoologi

2. ge en översiktlig redogörelse för djurens utveckling på jorden

3. redogöra för mångfald, byggnad, levnadssätt och släktskap hos djur

4. redogöra för grundläggande fysiologiska mekanismer hos djur

5. med hjälp av mikroskop särskilja olika cell- och vävnadstyper

6. dissekera och identifiera skillnader och likheter mellan djurgrupper.

 

Examination

Kursen examineras genom

A) individuell skriftlig tentamen.

B) duggor innefattande histologiska, mikroskopiska preparat, dissektioner och skelett.

 

Delprov BIG006:

DUGGA 1, dissektioner, skelett,

och evertebratpreparat                3,5 hp

Tentamen A, kap 29-42                  4,0 hp

DUGGA 2, histologi                      1,5 hp

TENTA B, kap 43-50                      4,0 hp

Laborationer                                   2,0 hp


Delprov BIGBI1:

DUGGA 1, dissektioner, skelett   2,0 hp

Tentamen A, kap 29-42                4,0 hp

Tentamen B, kap43-50                4,0 hp

Laborationer                                 2,0 hp

Didaktik                                       3,0 hp


BIGBI1 har en hel del didaktiska kursmoment, därför har ämneslärarstudenter egna delprov i kursen.

 

Betygen som delas ut efter prestation är:

U, G, VG på alla tentamina: G 60%, VG 85% av maxpoängen.

U, G, VG på Dissektioner, skelett, prep (DUGGA 1): G 60%, VG 85%.

Deltagande på dissektionerna är frivilligt, anmälan för att delta i Canvas krävs.

U, G, VG på Histologi (DUGGA 2): G 60%, VG 85%.

U, G på Laborationer: Aktivt deltagande på ALLA laborativa moment ger G annars U, anmälan för deltagande krävs i Canvas.


Om du inte tänker ta din kursplats i anspråk ber vi dig snarast lämna återbud genom att kontakta Kristina Oskarsson, tel. 054-700 2160, kristina.oskarsson@kau.se.
Med vänlig hälsning

Per-Arne Viebke, kursledare

per-arne.viebke@kau.se

054-700 17 01

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Kristina Oskarsson  

KURSANSVARIG:
Karin Thörne  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Carina Skantz