Välkommen till Karlstads universitet

Svenska som andraspråk B, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-08-23 - 2021-08-30
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk II, 30 hp!

Kursen avser att ge en fördjupning och en breddning av de kunskaper som givits i Svenska som andraspråk A, 1-30 hp. Den syftar till att ge kunskaper om teorier om andraspråksinlärning och inlärarspråk samt fördjupad förmåga att analysera, förstå och aktivt stödja språkutveckling. I kursen studeras även läs- och skrivinlärning ur ett andraspråksperspektiv samt hur skönlitterära texter kan användas i undervisning för flerspråkiga elever. Därtill får den studerande utveckla grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder inom flerspråkighetsforskningen genom att planera, genomföra, rapportera och utvärdera en egen pilotstudie.

Den första delkursen inleds med en förinspelad kursintroduktion där information om kursens innehåll och upplägg ges. De första veckorna 35-37 är inläsningsveckor, där du bland annat börjar orientera dig i första delkursens grundbok av Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning, kapitel 5 samt Håkansson, G. (2013), Utveckling och variation - en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk. Vissa delar kommer att diskuteras och examineras under den digitala närträffen den 23/9. För närmare läsanvisning se momentschema som publiceras i Canvas i samband med kursstart.

Delkurs 2, Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, inleds med en förinspelad kursintroduktion där information om kursens innehåll och upplägg ges. De första veckorna ägnas åt inläsning och förberedelser inför den digitala närträffen som sker den 10/12 via Zoom. Vissa moment kommer att examineras under närträffen och för närmare information om detta, se momentschema som publiceras i Canvas i samband med kursstart. I övrigt innebär distansstudierna att du kan ta del av de inspelade föreläsningarna i kursen när det passar dig, och att kommunikation mellan lärare och studenter och studenter emellan sker via vår lärplattform Canvas. Uppgifter ges också över nätet. Under vårterminen 2022 kommer det också att vara digitala närträffar via Zoom. 

VT 2022

Kursen Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext, 7,5 hp syftar till att ge kunskaper om hur skönlitterära texter kan användas i undervisning för flerspråkiga elever. Grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp presenteras och tillämpas vid analys av skönlitterära texter. I kursen ges en orientering om skönlitteraturens roll för språk- och identitetsutveckling. Dessutom uppmärksammas hur förförståelse och kulturella referensramar påverkar förståelse för och tolkning av skönlitteratur. Olika arbetssätt för att bearbeta skönlitterära texter behandlas och studenten får diskutera hur dessa kan främja flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling.

I kursen Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning, 7,5 hp får studenten utveckla grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och forskningsetik. Studenten tränas i att resonera kring metodologiska val med utgångspunkt i flerspråkighetsforskning. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera en pilotstudie. I delkursen ingår också att ge relevant återkoppling på annan students pilotstudie.

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Josefin Rönnqvist  

KURSANSVARIG:
Anna Lindholm  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Helena Lingmar