Välkommen till Karlstads universitet

Spanska med didaktisk inriktning 3, gymnasieskolan, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-08-23 - 2021-08-30
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Spanska med didaktisk inriktning 1!

Kursen består av fyra moduler:

Modul 1a, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under delkursen får studenten delta i skolans vardagsarbete och kommer således att ta utgångspunkt i centrala styrdokument för att göra en pedagogisk planering, med beaktande av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt elevers olika förutsättningar. Vidare får studenten praktiskt tillämpa didaktiska teorier och omsätta ämneskunskaper i undervisning samt reflektera över relationer mellan teori och praktik. Studenten kommer även få använda IKT i skolan, auskultera, diskutera och reflektera kring yrket och sin professionsutveckling, beskriva det specialpedagogiska och elevvårdande arbete som görs inom skolan samt förvärva kunskap om lagstiftningen rörande tystnads- och anmälningsplikt.

Modul 1b, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under delkursen får studenten auskultera och genomföra undervisning i spanska som främmande språk med stöd av IKT. Studenten får tolka centrala styrdokument och praktiskt tillämpa pedagogiska och didaktiska teorier för sin planering samt omsätta ämneskunskaper i undervisning, med beaktande av elevers olika kunskaper och intressen. Specialpedagogiska perspektiv beaktas och ger studenten möjlighet att träna den kommunikativa förmågan i samverkan med de olika personalgrupperna och eleverna inom skolan, fördjupa diskussionen om yrket och sin professionsutveckling samt formulera utvecklingsområden inför VFU 3.

Modul 2: Spansk språkvetenskap

Delkursen behandlar spansk syntax och knyter an till aktuell språkforskning. Introduktion till språkvetenskapens olika inriktningar ingår, med betoning på semantik och pragmatik. Vidare ges en introduktion i spansk språkhistoria och samtidigt analyseras grammatiska företeelser i dagens spanska ur ett språkhistoriskt perspektiv. Delkursen tar upp metoder för grammatikundervisning och didaktiska uppgifter som ger stöd för att utveckla framtida elevers språkliga medvetenhet och kommunikativa kompetens, såväl på högstadiet som på gymnasienivå.

Modul 3: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria

Delkursen är en kombinerad fördjupningskurs i litteratur och introduktion till kritisk teori. Genom närläsningar av litteratur och applikationer av kritisk teori utvecklar de studerande sin förståelse av litterära texters betydelse och funktioner, historicitet och kontext, samt läsoch tolkningsprocesser. Delkursen belyser även hur kritisk teori kan utgöra en grund för litteraturundervisning. Inläsning, analys och tolkning av skönlitterära verk från 1500-, 1900- och 2000-talen ur olika litteraturteoretiska perspektiv ingår.

Modul 4: Spaniens historia och kultur

I delkursen beskrivs och identifieras relevanta historiska och kulturella företeelser i Spaniens historia från 1400-talet fram till nutid. I delkursen analyseras och diskuteras kritiskt olika interkulturella perspektiv på relationer mellan litteratur, språk och kultur.

Närvaro:

Alla undervisning äger rum online. Inga obligatoriska campusträffar. Virtuell närvaro krävs motsvarande 80 % enligt schema då de flesta lektioner innehåller examinerande moment. Eventuell frånvaro går inte att komplettera i form av inlämningsuppgifter eller liknande.

Examinerande moment:

Övrig kursinformation:

Detaljerad kursinformation finns tillgänglig på inlärningsplattformen Canvas, inklusive kursöversikt, uppgifter och förberedelser.

Kontakt information:

Anette Höljö Polleryd (kursadministratör): anette.holjo.polleryd@kau.se

Pilar Alvarez (kursansvarig): pilar.alvarez@kau.se

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Anette Höljö Polleryd  

KURSANSVARIG:
Pilar Alvarez  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Helena Lingmar