Välkommen till Karlstads universitet

Miljö, risk och hållbar utveckling, 15 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-01-09 - 2023-01-16
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Miljö, risk och hållbar utveckling (MVG300)

Allmänt:

Kursen (om 15 hp) går på helfart, campus, under vårterminen 2023. Vi använder Canvas som plattform för information, dokument, viss kurslitteratur under kursen. Det är viktigt att du kontinuerligt håller dig à jour med information på Canvas.

Vi träffas för introduktion måndag 16 januari kl. 10:15. Vid introduktionstillfället presenteras kursens struktur, och viktig information ges. Om du inte kan närvara vid introduktionen, men vill gå kursen är det viktigt att du kontaktar vår administratör. Vi fortsätter med föreläsning direkt efter introduktionen och på eftermiddagen samma dag.

Du hittar schema, kursplan och litteraturlista både på kurshemsidan och på Canvas. Vi uppdaterar information under kursens gång på Canvas men inte på kurshemsidan.

Kursplanen beskriver kursens mål, innehåll och examinationsformer. Viktiga nyckelbegrepp på kursen är; hållbar utveckling – risk - demokrati, intersektionalitet – rättvisa, miljödilemman – målkonflikter.

På schemat hittar du information om de olika föreläsnings-/seminarietillfällena, vilka tillfällen som är obligatoriska och vilka salar de äger rum i. Du hittar också namnen och kontaktuppgifterna för kursens lärare.

Kurslitteraturen, se litteraturlistan, omfattar dels böcker, dels elektroniskt material (typ artiklar) som inte står upptagen på litteraturlistan. Detta material tillhandahålls löpande under kursens gång på Canvas. Böckerna kan lånas på vårt, och andra, bibliotek. Om det uppstår problem med kurslitteraturen – kontakta omedelbart kursansvarig.

Kursens struktur och delar:

Kursens upplägg framgår av schemat. Kursen består av tre huvudmoment som till stora delar läses parallellt. Det första momentet omfattar ämnesteori på temat miljö, risk och hållbar utveckling med inriktning mot politisk ekologi. Det andra momentet behandlar vetenskaplig metod med inriktning på analys av dokument. Det tredje momentet är ett uppsatsarbete.

Undervisningen på kursens första moment består av föreläsningar och seminarier. Tillsammans med kurslitteraturen utgör dessa det material du ska använda för att lösa uppgifterna på hemtentan som avslutar detta moment.

Du behöver använda vetenskaplig metod för att kunna skriva din B-uppsats. Därför finns ett metodmoment på kursen. På det momentet får du lära dig vetenskaplig metod för analys av dokument, som du ska använda när du skriver din B-uppsats. Metodmomentet omfattar föreläsning, övningar och kurslitteratur.

Kursens tredje moment utgörs av en skriftlig, individuellt genomförd uppgift, en B-uppsats. Du för stöd i ditt arbete med att skriva B-uppsats i form av individuell handledning och en introducerande grupphandledning. Din uppsats ska ventileras på ett avslutande seminarium. En opponent granskar din uppsats, som du får försvara. Du ska också vara opponent på en kurskamrats B-uppsats. Mer information om den självständiga uppgiften och den avslutande ventilationen hittar du i ett separat dokument (se dokumentet Anvisningar för B-uppsats…). Titta också gärna på äldre B-uppsatser.

Examination och betygsättning:

Seminarier och övningar är som regel obligatoriska (markeras på schemat) och betygssätts med U(nderkänd) eller G(odkänd). För att bli godkänd krävs en aktiv närvaro, dvs. att du deltar och fullgör dina uppgifter i seminarier och övningar. Om du av olika skäl inte har möjlighet att närvara på ett obligatoriskt moment, kontakta ansvarig lärare (se schemat) för ersättningsuppgift.

Förutom obligatoriska uppgifter examineras det första, ämnesteoretiska momentet genom en hemtenta - assignment. Du får ut hemtentan redan vid kursens introduktion, och du finner instruktioner för hur du ska gå tillväga med uppgiften på hemtentan. På hemtentan kan du erhålla betygen U(nderkänd), G(odkänd) eller V(äl) G(odkänd). Om du blir underkänd får du antingen en kompletteringsuppgift av ansvarig lärare eller göra en omexamination vid senare tillfälle.

Examinationen av B-uppsatsen består av två delar. Dels själva uppsatsen som betygssätts U(nderkänd), G(odkänd) eller V(äl) G(odkänd), del ett muntligt försvar av din uppsats och en muntlig opposition på en kurskamrats B-uppsats. Försvaret av din uppsats och oppositionen på kurskamratens uppsats äger rum på ett ventilationsseminarium i slutet av kursen. Dessa insatser betygssätts med U(nderkänd) eller G(odkänd). För att bli godkänd krävs att du fullgör både försvar och opposition. Om du inte är färdig med din B-uppsats, eller av annat skäl inte kan medverka på ventilationsseminariet, måste du kontakta ansvarig lärare.

Slutbetyget på kursen sätts genom en sammanvägning av hemtentamen och B-uppsats, där störst vikt läggs vid B-uppsatsen. Vid betygssättning (G eller VG) för hel kurs lägger vi vikt vid att du har beaktat de tids- och storleksmässiga ramar vi har angett, också för de uppgifter som annars inte betygssätts med VG. Sjukdom o dyl. är givetvis acceptabla skäl för sen inlämning, vilket vi tar hänsyn till vid betygssättning. Viktigt är dock att kommunicera detta med ansvarig lärare.

Avslutningsvis:

Slutligen, som student har du både en rad rättigheter och en rad skyldigheter. Du kan läsa om dessa på http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31522057f318C4AwTFE61B977/Grundutbildningsregler%20rev%20150225.pdf

Kontakt:

Avit Bhowmik, kursansvarig: avit.bhowmik@kau.se

Anette Höljö Polleryd, kursadministratör: anette.holjo.polleryd@kau.se

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Anette Höljö Polleryd  

KURSANSVARIG:
Avit Bhowmik  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Anne-Marie Larsen