Välkommen till Karlstads universitet

Specialistsjuksköterska - intensivvård, 60 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Information angående digital kursintroduktion i Intensivvårdsprogrammet

Den 1 juni upphörde råden om distansundervisning för universitet och högskolor. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats, med de restriktioner för att minska trängsel och risk för smittspridning som fortfarande finns. För Karlstads universitet betyder det att nuvarande rektorsbeslut fortsätter att gälla och att studenter välkomnas tillbaka till campus stegvis från höstterminens start.

För intensivvårdsprogrammets del innebär ovanstående att undervisningen i alla fall under de 10 första kursveckorna av programmet HT 2021 kommer att genomföras digitalt via Zoom och att salstentorna ersätts av nättentor. Mer information kommer att ges vid introduktionen.

Information om vilken utrustning du behöver och hur du kommer igång med Zoom: https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/distans/zoom

För att förbättra ljudkvaliteten när många är uppkopplade samtidigt är det bra att använda headset.

Om du har problem med tekniken finns support:

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/kontaktuppgifter-support

Kursintroduktion sker enligt schema i Zoom:

Måndag 31/8 08.30-16.30

Tisdag 1/9 08.30-16.00

Onsdag 2/9 09.00-15.00

Länken till ZOOM som du ska koppla upp dig mot vid kursintroduktionen kommer du att finna som ett anslag i Canvas i kursen OMA511. Canvas kan du först logga in i efter att du registrerat dig på höstterminens kurser.

Vänliga hälsningar

Karin Ekholm

Kursansvarig

 

Under introduktionsdagarna ges utöver föreläsningar information om programmet som helhet, varför det är av stor vikt att du deltar. Skulle det uppkomma något som gör att du inte kan delta ber vi dig meddela detta till kursansvarig eller kursadministratören.

Den VFU som ingår i utbildningen bedrivs inom Region Värmland samt Region Örebro län, 8 platser inom vardera, vilket kan medföra kostnader för exempelvis resor och övernattning.

Höstterminen sträcker sig från v.35 - v.2. Förutom närträffen v.35 planeras ca 6 närträffar under höstterminen som vardera omfattar 1-4 dagar; v.38, v.43, v.48, v.49 (en dag) v.50 samt v.2 (med reservation för ändringar). Dessutom tillkommer webbaserade seminarier. Vårterminen sträcker sig från v.3 – v.22.

Obs! På grund av rådande omständigheter relaterat till Covid-19 pandemin kan närträffarna komma att genomföras digitalt via zoom


Viktigt, läs denna info, särskilt viktigt angående VFU :


Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) HT 2021 med anledning av Covid-19 pandemin

(detta är vad som gäller i dagsläget informationen kan komma att ändras) :

Denna situation innebär skärpta krav på dig som student då du själv måste ta ansvar för din säkerhet i större utsträckning än i vanliga fall. Om du tillhör en riskgrupp eller är gravid, och inte kan genomföra din VFU kontakta VFU-samordnare och studievägledare som guidar dig i hur dina studier kan planeras.

När du gör VFU gäller följande:

• Följ basala hygienriktlinjer och VFU-platsens riktlinjer gällande Covid-19.

• Som student i termin 1 till termin 4 ska du inte vårda personer med bekräftad eller misstänkt Covid-19.

• Som student i termin 5 och termin 6 kan du, under förutsättning att adekvat skyddsutrustning finns och att gällande Covid-19 riktlinjer följs, under handledning vårda personer med bekräftad eller misstänkt Covid-19. Studenten bedömer själv, utifrån sina egna omständigheter, om hen kan genomföra VFU på dessa villkor. Om studenten väljer att avstå VFU kan det bli aktuellt med ett studieuppehåll. Vid återupptag av studierna planeras det för en ny VFU-plats så snart det finns organisatoriska möjligheter för detta.

• Studenter som är gravida från vecka 20 ska inte vårda personer med misstänkt eller konstaterad Covid-19. Detta är fastslaget av Arbetsmiljöverket. Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket anger att det finns begränsad forskning om Covid-19 och graviditet. Då kunskapsläget är oklart bör försiktighetsprincipen råda, vilket innebär att fler skyddsåtgärder bör vidtas än för få. Därför gäller följande för gravida studenter som ska göra VFU. Inför varje VFU-placering för en gravid student görs en individuell riskbedömning. Om det inte kan säkerställas att studenten inte kommer att vårda personer med misstänkt eller konstaterad Covid-19 (bedömningen sker inom VFU- verksamheten) kan det bli aktuellt med alternativa teoretiska moment eller studieuppehåll. Alternativ VFU-plats kommer inte att tillhandahållas. Meddela därför snarast VFU-samordnare och klinisk adjunkt om du är gravid. Se också information på Folkhälsomyndighetens hemsida för specifika rekommendationer för gravida.

• Stanna hemma om du är sjuk. Testa dig om du har symtom. Har du symtom på övre luftvägsinfektion, lättare feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk (förkylning), illamående, muskel- och ledvärk så ska du stanna hemma tills du är symtomfri och två dagar extra.

• Vid bekräftad Covid-19 ska du stanna hemma i minst sju dagar. De två sista dagarna ska du vara feberfri och känna dig bättre. Rådgör alltid med VFU-platsens chef innan du återgår i VFU.

• Meddela VFU-platsen och klinisk adjunkt/lärare om du skulle blir sjuk. I dessa fall upprättas en individuell studieplan så att VFU kan genomföras så snart det finns organisatoriska möjligheter för detta.

• Då det är besöksförbud inom Region Värmland samt skärpta lokala restriktioner kommer introduktion, kliniska seminarier och bedömningssamtal ske via Zoom, telefon eller liknande.

• Om du arbetar på fritiden under pågående VFU ska du meddela detta till VFU-platsens chef samt motsvarande där du arbetar.

När personer som du bor tillsammans med har testats positivt för Covid-19:

När person som du bor tillsammans med har testats positivt för Covid-19 ska du stanna hemma från VFU även om den du bor med inte har symtom. Följ de riktlinjer som anges hos Folkhälsomyndigheten samt de lokala riktlinjer som finns i varje region.

Länkar:

• https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

• https://www.regionvarmland.se/halsa-och-vard/coronavirus---covid-19/

• https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/

• https://www.av.se/nyheter/2020/beslut-om-gravida-och-covid-19-i-region-varmland/

Övrigt:

• Håll dig fortlöpande uppdaterad om gällande riktlinjer på www.folkhalsomyndigheten.se, www.regionvarmland.se och www.1177.se/Varmland

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.

• Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

• Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.

• Avstå från besök på allmänna platser.

• Avstå från evenemang och aktiviteter.

• Avstå från onödiga resor.

• Undvik helst kollektivtrafik.


Anna Josse Eklund, proprefekt

Institutionen för Hälsovetenskaper,

med institutionens krisledningsgrupp för Covid-19För att behålla din plats måste du tacka ja senast 7 juni 2021. Detta gör du genom att skicka ett mail till solvi.byman@kau.se Missar du att svara i tid blir du struken vilket innebär att du förlorar din plats på utbildningen. Detta gäller både om du är antagen eller reservplacerad.

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Kan vi hjälpa dig?

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
Carina Skantz

PROGRAMLEDARE  
Lena German Millberg